Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava, Slovakia

EN

+421 903 536 363

INSURANCE

 

 

CPM Associates is a brokerage company that specializes in providing professional advice in the field of risk management, audit and mediation fo positive services for corporate clients operating in the Slovak Republic. The company currently has 15 offices throughout Slovakia and more than 70 consultants who focus on corporate clients. Our main goal is to provide the client with the most optimal coverage of individual risks at the lowest possible cost.

CPM Associates works closely with a list of selected insurance companies, often times on the basis of individually agreed upon conditions of a particular client. The matter of course is individual and personal approach, discretion, high flexibility and professional responsibility for the quality of services provided together with the achieved results.

 

Contact: j.melisek@jmvision.sk

 

Risk management

Našim klientom zabezpečujeme odbroné poradenstvo a konzultácie v oblasti riadenia rizík spoločnosti, ktorých cieľom je vypracovanie komplexného zabezpečenia a ochrany proti prípadnému vzniku škôd.
 

Audit poistných zmlúv

Ide o hĺbkovú kontrolu existujúcich poistných zmlúv spoločnosti z hľadiska ich významu a účelu a zároveň aj posúdenie ich efektívnosti z pohľadu zabezpečovaných rizík k vynaloženým nákladom.
 
 

Návrh, dojednanie a správa poistenia

Na základe cieľov klienta, auditu existujúcich poistných zmlúv a koncepcie komplexného zabezpečenia spoločnosti, pristupujeme k výberu poisťovní a produktov, ktoré sú upravené na individuálne potreby a požiadavky každého klienta. Po dojednaní optimálnych poistných produktov poskytujeme našim klientom komplexnú správu počas celej doby ich trvania.
 

Likvidácia poistných udalostí

Pre našich klientov zastrešujeme odborné poradenstvo a komplletnú administratívu spojenú s likvidáciou poistných udalostí. Zároveň preberáme zodpovednosť za rýchle a adekvátne plnenie, ktoré je v súlade s uzatvorenou zmluvou a v prípade vzniku akýchkoľvek problémov zastupujeme nášho klienta až do vyriešenia poistnej udalosti.
 

Monitoring poistného trhu

Pre svojich klientov neustále sledujeme vývoj poitného trhu a zároveň analyzujeme nové poitné produkty za účelom zmien, a teda aj efektívnejšieho poistenia.
 
 
 

ČO VŠETKO ROBÍME

 
Poistenie majetku
 
Ide o základný druh poistenia, ktorého účelom je ochrana majetku firiem, a tým samotnej podnikateľskej činností pred finančnými stratami, ktoré môžu vzniknúť následkom jeho poškodenia alebo zničenia.
 
- All Risk poistenie
- Živelné poistenie
- Poistenie vandalizmu
- Poistenie krádeže a lúpeže
- Poistenie elektorniky
- Poistenie strojov a zariadení
- Stavebno - montážne poistenie
 
Poistenie motorových vozidiel
 
Ide o najrozšírenejší druh poistenia, ktoré v sebe zahŕňa najmä povinné zmluvné poistenie (PZP), ktorého uzatvorenie je pre majiteľa vozidla zo zákona povinné a samozrejme havaríjné poistenie (KASKO), ktoré ponúka zabezpečenie vozidla pre prípad jeho poškodenia, odcudzenia, zničenia, či živelnej udalosti.
 
- Povinné zmluvné poistenie
- Havarijné poistenie
- Poistenie čelného skla
- GAP poistenie
- Úrazové poistenie cestujúcich
 
Poistenie zodpovednosti za škodu
 
Každá spoločnosť zodpovedá za škodu, ktorú môže spôsobiť tretím osobám svojou činnosťou, resp. porušením právnych povinností. Zároveň nie je podstatné, či bola škoda spôsobená konaním, nečinnosťou alebo vzťahom.
 
- Poistenie zodpovednosti za škodu
- Poistenie zodpovednosti za ušlý zisk
- Poistenie profesijnej zodpovednosti
- Poistenie zodpovednosti dopravcov a zasielateľov
- Poistenie zodpovednosti členov štatutárnych orgánov
 
Poistenie finančných rizík
 
Poistenie finančných rizík v sebe zahŕňa dôležité riziká, ktorých je väčšinaspoločnosti každodenným podnikaním vystavená, a ktoré v prípade ich vzniku môžu spôsobiť spoločnosti rozsiahle finančné straty.
 
- Poitenie vadného výrobku
- Poistenie kontaminácie výrobku
- Poistenie pohľadávok
- Poistenie hardvéru
- Poistenie colných záruk
- Poistenie počasia
- Poistenie odmien
 
Poistenie prerušenia prevádzky
 
Prerušnie, resp. obmedzenie prevádzky z dôvodu vecnej škody na majetku, ktorý slúži k podnikateľskej činnosti, môže rovnako spôsobiť veľké finančné straty, ktoré častokrát niekoľkonásobne prevyšujú vecnú škodu na samotnom majetku.
 
- Postenie prerušenia prevádzky
- Poistenie ušlého nájomného
- Poistenie viacnákladov pri prerušní prevádzky
- Poistenie prerušenia dodávky verejných služieb
 
Poistenie poľnohospodárstva
 
Ide o špecifický druh poistenia, ktorého účelom je poistenie rizík spojených s rastlinnou a živočíšnou poľnohospodárskou výrobou.
 
- Poistenie plodín
- Poistenie zvierat
- Poistenie lesov
 
Enviromentálne poistenie
 
Ochrana životného prostredia sa týcka nielen bežných občanov, ale predovšetkým veľkých priemyselných spoločností a fabrík, ktorých činnosť má priamy dosah na kvalitu životného prostredia. Spoločnostiam, ktoré môžu svojím podnikaním spôsobiť enviromentálnu škodu, vyplýva zo zákona povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu.
 
- Poistenie zodpovednosti za enviromentálnu škodu
- Poistenie za škodu na životnom prostredí
 
Pre zamestnancov
 
Naše zamestnanecké programy vieme individuálne prispôsobiť na mieru každej spoločnosti. Dôraz sa pri tom kladie najmä na motiváciu pri čo najvyššej efektivite vynaložených nákladov.
 
- Zamestnanecké programy na mieru
- Individuálna starostlivosť o manažment
 
Finančné služby
 
Prostredníctvom dlhodobých skúseností na finančnom trhu ponúkame našim klientom zároveň aj riešenia v oblasti financovania ich krátkodobých a dlhodobých portieb.
 
- Finančný lízing
- Operatívny lízing
- Prevádzkový úver
- Investičný úver